UPDATE: Inloopbijeenkomst Herbaijum gaat niet door

UPDATE: Op 18 maart van 19.00 tot 21.00 uur stond een inloopbijeenkomst in het Oant Moarn Café in Herbaijum gepland. In verband met het corona-virus is besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan. Het kan zijn dat u hier nog een uitnodigingsbrief voor ontvangt. Die uitnodiging mag u negeren.

Of er op een later moment nog een inloopbijeenkomst komt, wordt nog bekeken. Daarover informeren wij u dan. Heeft u in de tussentijd vragen over onderstaande maatregelen in en rond Herbaijum? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Maatregelen 

De verbeteringen in het gebied helpen bij het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering. Er wordt extra waterberging gecreëerd en watergangen worden verbreed. Ook worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo blijft het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.  

Twee bruggen bij het dorp worden hoger gemaakt om ze toegankelijk te houden voor kleine boten. Bij de haven van Herbaijum wordt de walbeschoeiing opgeknapt. Ook komt er een inlaat in de haven en worden er maatregelen aangeboden om kruipruimtes van enkele huizen rond de haven droog te houden. Deze maatregelen zijn in 2019 met de huiseigenaren besproken en worden vergoed door de bestuurscommissie. 

Gebiedsontwikkeling 

Door gas- en zoutwinning in Noardwest Fryslân daalt de bodem. In combinatie met klimaatverandering zorgt dit voor verschillende problemen. Bijvoorbeeld wateroverlast bij hevige regenval en verzilting in landbouwpercelen. In gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen werkt de bestuurscommissie aan maatregelen om deze problemen op te lossen. Ook zijn enkele dorpskernen in het gebied opgeknapt en wordt de landbouwstructuur verbeterd.