Kavelaanpassingen bundelen

Binnen de wettelijke herverkaveling worden landbouwpercelen geruild. Sommige van deze percelen worden later aangepast. Bijvoorbeeld door een goede toegangsdam te maken, een sloot te dempen of een perceel te egaliseren. Het bestemmingsplan voor bescherming van het landschap is leidend bij zulke aanpassingen. De bestuurscommissie bundelt al die perceelaanpassingen de komende jaren en legt ze dan in één keer voor aan de gemeenten Waadhoeke en Harlingen en aan Wetterskip Fryslân. Op die manier hoeft niet elke grondeigenaar zelf contact op te nemen met deze overheden. Nieuw is dat ook aanpassingen aan niet geruilde percelen in het gebied worden meegenomen.

De bestuurscommissie werkt in 2020 nog volop aan de wettelijke herverkaveling. Zij zoeken daarbij naar passende oplossingen voor de toedeling van landbouwpercelen. Dat kan lastig zijn in gebieden met veel landschapswaarde. De gemeenten Waadhoeke en Harlingen maakten hiervoor eind 2019 duidelijker beleid over hoe er met de belangen van het landschap omgegaan moet worden (link naar artikel met concept beleidsregel documenten). Dit wordt verder uitgewerkt bij de herverkaveling. Ook Wetterskip Fryslân heeft beleid voor aanpassingen aan percelen. Dan gaat het vooral om behoud van waterberging.

Ook voor niet geruilde percelen

LTO en NAV vroegen de bestuurscommissie om in dit voorstel ook aanvragen voor aanpassingen aan niet geruilde percelen mee te nemen. Op die manier kunnen die agrariërs ook hun plannen via de bestuurscommissie voorleggen als ze dat willen. Deze werkwijze is bedoeld om werk uit handen te nemen bij het doorlopen van procedures. Het betekent niet dat vergunningen ook automatisch toegewezen worden. De gemeenten en Wetterskip Fryslân zullen de aanvragen zelf aan hun beleid toetsen en besluiten wel of niet een vergunning te verlenen.

Meer weten over dit landschapsbeleid? Lees dan hier meer over de concept-beleidsregel voor landschap in het buitengebied van Franekeradeel-Harlingen.