Nieuwe aanpak drainageaanvragen

Vanaf begin 2016 kunnen grondeigenaren een financiële bijdrage krijgen voor aanleg van drainage. Veel grondeigenaren hebben daar inmiddels gebruik van gemaakt. Voor een bijdrage van de bestuurscommissie is een drainageaanvraag nodig. De werkwijze voor zo’n aanvraag is veranderd. Daar praten we u graag over bij.

Advies

De afgelopen jaren worden de negatieve gevolgen van verzilting in het grondwater steeds duidelijker. Zout grondwater zorgt ervoor dat bijvoorbeeld gras, aardappelen of suikerbieten niet goed groeien. Een dikke zoetwaterlens (een laag zoet regenwater dat drijft op zout grondwater) onder landbouwpercelen is daarom erg belangrijk. Antiverziltingsdrainage is een goed middel om die zoetwaterlens te krijgen of te behouden. Voor de bestuurscommissie is het van belang dat het juiste type drainage wordt aangelegd: normale drainage of juist antiverziltingsdrainage. Daarom kunnen aanvragers van drainage nu advies krijgen van adviesbureau Acacia Water over het type drainage dat geschikt is voor hun grond. De kosten van dit advies zijn voor de bestuurscommissie.

Nieuwe werkwijze

Voor een drainageaanvraag is een nieuwe werkwijze opgesteld. Die bestaat uit de volgende stappen:

  1. Als een drainageaanvraag binnenkomt, controleert de bestuurscommissie of er voor één of meerdere percelen een risico op verzilting bestaat. Als dat het geval is, neemt de commissie contact op met de grondeigenaar over het opstarten van een onderzoek.
  2. Acacia Water voert vervolgens het onderzoek (we noemen dat een quickscan) uit op deze percelen. Zij adviseren dan per perceel of er het beste gekozen kan worden voor normale drainage of antiverziltingsdrainage.
  3. Het advies wordt met de grondeigenaar besproken. Vervolgens besluit de grondeigenaar voor welk type drainage hij of zij een aanvraag indient. De bijdragen voor drainage wijzigen niet. Voor antiverziltingsdrainage is een hogere bijdrage beschikbaar.
  4. De grondeigenaar kiest zelf een draineur. Die draineur kan op basis van het advies de juiste drainage aanleggen.

Drainageadvieskaart

In februari 2019 is de drainageadvieskaart gepubliceerd. In die kaart is de toekomstige bodemdaling door gas- en zoutwinning verwerkt. Grondeigenaren kunnen op de kaart zien op welke hoogte drainage het beste aangelegd kan worden. Een poosje geleden is de zoutwinning in de winput Bas 3O stopgezet. De bestuurscommissie doet nu onderzoek naar de gevolgen daarvan. Als blijkt dat de daling blijft hangen op 22 cm in plaats van de 30 cm waar een vergunning voor is, dan moet de drainageadvieskaart aangepast worden. Als dat dat het geval is, laat de bestuurscommissie dit voor de zomer van 2020 weten.